30 grudnia 2015

Transmisja na żywo Sesji Rady Miasta Radymno

Cz.1

Cz.2

 

Proponowany porządek obrad:

Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
Przyjęcie porządku obrad.
Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Miejskiej w Radymnie.
Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Radymnie o działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja Burmistrza Miasta Radymna o działalności w okresie międzysesyjnym.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu – Projekt 1.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 2.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 3.
Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta na 2015 r. – Projekt 4.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 17/IV/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno – Projekt 5.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Radymno przez podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania tych dotacji– Projekt 6.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu porządku domowego w nieruchomościach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Radymna – Projekt 7.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 rok.
8a) przedstawienie Radzie projektu uchwały,
8b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
8c) opinie komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie,
8d) opinia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Radymnie w sprawie projektu uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
8e) dyskusja nad projektem uchwały w sprawie budżetu Miasta Radymno na 2016 r.,
8f) głosowanie.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno
7a) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Radymno.
Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.– Projekt 8.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych Rady Miasta Radymna oraz przewodniczących Rad Osiedli – Projekt 9.
Przyjęcie planów pracy komisji stałych Rady Miejskiej w Radymnie.
Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej w Radymnie
Wnioski i zapytania radnych.
Interpelacje radnych.
Informacje i komunikaty.
Zakończenie części zwyczajnej obrad sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

28 grudnia 2015

[LIVE] Sesja Rady Miasta Jarosławia

Transmisja na żywo

zobacz materiał »
24 grudnia 2015

[LIVE] Transmisja Pasterki

Transmisja na żywo

zobacz materiał »
13 grudnia 2015

LIVE Msza Święta z kościoła pw. Bożego Ciała

Msza Święta z kościoła pw. Bożego Ciała w Jarosławiu (Kolegiata).

zobacz materiał »
10 grudnia 2015

LIVE - XVIII Sesja Rady Miasta Jarosławia

W najbliższy czwartek, 10 grudnia tradycyjnie w sali narad Ratusza odbędzie się sesja Rady Miasta Jarosławia. W porządku obrad znalazło się dwadzieścia projektów uchwał. Początek o godz. 9.00.

zobacz materiał »