27 kwietnia 2017

Na żywo - XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II. Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 27 marca 2017 r.
IV. Omówienie stanu dróg w mieście.
V. Ocena zasobów pomocy społecznej.
VI. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Jarosławia na lata 2015 - 2016.
VII. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
3) w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
4) zmieniająca uchwałę w sprawie oddania nieruchomości w użytkowanie,
5) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
6) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
7) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
8) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
9) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości,
10) w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016 - 2032,
11) w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Jarosławia,
12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
13) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,
14) w sprawie zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
17) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
18) zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
19) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
20) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
21) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2017 rok,
22) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki
23) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017
24) w sprawie przystąpienia Gminy Miejskiej Jarosław do Programu Rozwoju Infrastruktury Ponadlokalnej Ministerstwa Sportu i Turystyki,
25) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania wykraczającego poza rok budżetowy 2017.
VIII. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
IX. Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
X. Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XI. Wolne wnioski i informacje.
XII. Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

1 kwietnia 2017

Na Żywo: XI Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne

XI Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne

zobacz materiał »
27 marca 2017

Na Żywo - XLV sesja Rady Miasta Jarosławia

27 marca br. odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy poniedziałek radni będą głosowali nad podjęciem 22 uchwał m.in. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023, czy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zostanie też przedstawiona informacja MOPS na temat rozwiązywania problemów społecznych w mieście, sprawozdania z realizacji w ubiegłym roku Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Początek obrad o godz. 9.00.

zobacz materiał »
2 marca 2017

Na żywo - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Radymna

2 marca 2017 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej

zobacz materiał »
13 lutego 2017

Na Żywo - XL sesja Rady Miasta Jarosławia

13 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XL sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
12 lutego 2017

Walentynkowy Koncert Dobroczynny DLA MATEUSZA

Pomóżmy Mateuszowi wrócic do zdrowia! 

zobacz materiał »