29 maja 2017

Na Żywo XLVII sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Miasta Jarosławia odbytej w dniu 28 kwietnia 2017 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

2) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

3) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania na okres przekraczający rok budżetowy z tytułu zawarcia umowy z wykonawcą wybranym w przetargu nieograniczonym na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Jarosławia pochodzących z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2017 rok,

6) w sprawie zmiany w Uchwale budżetowej miasta Jarosławia na 2017 rok,

7) zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe na okres 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.,

8) w sprawie nadania nazw ulic w Jarosławiu,

9) w sprawie nadania nazw ulic i zmiany nazwy części ulic w Jarosławiu,

10) w sprawie nadania nazwy dla placu w Jarosławiu

11) w sprawie zgody na przystąpienie i realizację przez Gminę Miejską Jarosław projektu partnerskiego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi Administracyjne,

12) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2017 rok Jarosławia,

13) w sprawie aplikowania Gminy Miejskiej Jarosław o środki w ramach naboru w Programie Współpracy Transgranicznej Polka-Białoruś-Ukraina 2014-2020, Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii na realizację projektu pod nazwą „Mistyka Karpackich Miast".

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.

VI Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2016, w zakresie Wydziału Spraw Społecznych i Obronnych.

VII Omówienie działalności spółek miejskich:

a) PWiK,

b) PGKiM,

c) MZK,

d) JTBS.

VIII Informacja Przewodniczącego Rady Miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

IX Sprawozdanie z działalności Burmistrza w okresie międzysesyjnym zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.

X Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.

XI Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

27 kwietnia 2017

Na żywo - XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia

27 kwietnia 2017 r. (czwartek) o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta Jarosławia odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »
1 kwietnia 2017

Na Żywo: XI Podkarpacki Przegląd Chórów - Pieśni Pasyjne

XI Podkarpacki Przegląd Chórów – Pieśni Pasyjne

zobacz materiał »
27 marca 2017

Na Żywo - XLV sesja Rady Miasta Jarosławia

27 marca br. odbędzie się XLV sesja Rady Miasta Jarosławia. W najbliższy poniedziałek radni będą głosowali nad podjęciem 22 uchwał m.in. w sprawie uchwalenia Programu Rewitalizacji Gminy Miejskiej Jarosław na lata 2016-2023, czy dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Zostanie też przedstawiona informacja MOPS na temat rozwiązywania problemów społecznych w mieście, sprawozdania z realizacji w ubiegłym roku Programu „Jarosławska Karta Dużej Rodziny”, Programu Wspierania Rodziny, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, czy Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Początek obrad o godz. 9.00.

zobacz materiał »
2 marca 2017

Na żywo - XXVIII Sesja Rady Miejskiej Radymna

2 marca 2017 r., o godz. 13.00, w Sali Narad Urzędu Miasta
odbędzie się XXVIII sesja Rady Miejskiej

zobacz materiał »
13 lutego 2017

Na Żywo - XL sesja Rady Miasta Jarosławia

13 lutego 2017 r. o godz. 9.00 w sali narad Urzędu Miasta odbędzie się XL sesja Rady Miasta Jarosławia.

zobacz materiał »