28 października 2019

IX Sesja Rady Powiatu Przeworskiego

PORZĄDEK OBRAD:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przedstawienie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Przeworskiego.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu przeworskiego na rok 2019.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VI/58/19 z dnia 26.04.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Tryńcza realizacji zadania własnego Powiatu Przeworskiego pn. "Przebudowa dróg powiatowych -  budowa chodników na terenie Gminy Tryńcza” oraz opracowania koncepcji budowy mostu przez rz. Wisłok w m. Gniewczyna Łańcucka.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie pomocy finansowej  dla Województwa Podkarpackiego.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania Samorządowej Instytucji Kultury pod nazwą Muzeum w Przeworsku Zespół Pałacowo-Parkowy Gminie Miejskiej Przeworsk.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągania zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalonej w uchwale budżetowej na 2019 rok w zakresie pomocy finansowej  dla Gminy Miejskiej Przeworsk.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Uchwale Rady Powiatu Przeworskiego Nr V/42/19 z dnia 01 marca 2019 roku  w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia na rok 2020 wysokości stawek opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Przeworskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok”.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wprowadzenia Polityki Zarzadzania Konfliktem Interesów.  
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Powiatu.
16. Informacja Przewodniczącego Rady Społecznej SP ZOZ w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej ograniczenia i likwidacji części działalności SP ZOZ w Przeworsku oraz przyjęcie Stanowiska Rady Powiatu Przeworskiego w/w kwestii.
17. Informację o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2018/2019.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia.
20. Zakończenie sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

30 września 2019

Na Żywo X Sesja Gminy Zarzecze

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2019. 506) zwołuje się na dzień
30 września 2019r.  (tj. poniedziałek) na godz. 1000 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

zobacz materiał »
30 sierpnia 2019

IX SESJA RADY GMINY ZARZECZE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2019.506)
zwołuje się na dzień 30 sierpnia 2019r. (tj. piątek) na godz. 11:00 w Zabytkowym Pałacu w Zarzeczu

 

zobacz materiał »
28 sierpnia 2019

Zaproszenie na VIII sesję Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji

W dniu 28 sierpnia 2019 roku  (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
30 lipca 2019

XI sesja Rady Miejskiej w Lubaczowie

XI sesja Rady Miejskiej VIII kadencji - zwyczajna

zobacz materiał »
25 lipca 2019

VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

VIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY ZARZECZE

zobacz materiał »