14 czerwca 2020

Kupujesz samochód używany? Sprawdź, co powinieneś wiedzieć o rękojmie!

Nie da się ukryć, że kupując samochód z drugiej ręki, można czuć bezradność w obliczu wad, które najczęściej wychodzą na jaw po przeglądzie technicznym. Warto pamiętać, że nowy nabywca wcale nie jest pozbawiony ochrony prawnej w tej dziedzinie, która pomaga wyegzekwować od sprzedającego rekompensatę lub pozwala nawet na odstąpienie od umowy. Taką ochroną jest właśnie tytułowa rękojmia.

Rękojmia jest ustawową odpowiedzialnością sprzedającego za wady tego, co sprzedaje. Zasady dotyczące rękojmi opisane są w dziale II Kodeksu Cywilnego i dotyczą wyłącznie sprzedawcy.

Art. 556. § 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności, lub z przeznaczenia rzeczy, jeżeli rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego, albo jeżeli rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (rękojmia za wady fizyczne).
§ 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążona prawem osoby trzeciej; w razie sprzedaży praw sprzedawca jest odpowiedzialny także za istnienie praw (rękojmia za wady prawne).

W niektórych przypadkach sprzedający jest jednak zwolniony z odpowiedzialności:

Art. 557. § 1. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.

§ 2. Gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy.

W związku z powyższym i z możliwością wystąpienia pomiędzy kupującym a sprzedającym konfliktu, na temat wiedzy o usterce, niezwykle istotne jest sporządzenie szczegółowych zapisów w umowie sprzedaży (sporządzone zarówno przez sprzedającego, jak i kupującego).

Na podstawie powyższych informacji od sprzedającego możemy zatem wymagać:

Art. 560. § 1. Jeżeli rzecz sprzedana ma wady, kupujący może od umowy odstąpić albo żądać obniżenia ceny. Jednakże kupujący nie może od umowy odstąpić, jeżeli sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad, albo niezwłocznie wady usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona przez sprzedawcę lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne.

§ 2. Jeżeli kupujący odstępuje od umowy z powodu wady rzeczy sprzedanej, strony powinny sobie nawzajem zwrócić otrzymane świadczenia według przepisów o odstąpieniu od umowy wzajemnej.
§ 3. Jeżeli kupujący żąda obniżenia ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej, obniżenie powinno nastąpić w takim stosunku, w jakim wartość rzeczy wolnej od wad pozostaje do jej wartości obliczonej z uwzględnieniem istniejących wad.
§ 4. Jeżeli sprzedawca dokonał wymiany, powinien pokryć także związane z tym koszty, jakie poniósł kupujący.

Wprawdzie w teorii możemy od sprzedającego zażądać wymiany rzeczy na wolną od wady, jednak w tematyce używanych samochodów zastosowania to raczej mieć nie będzie. W praktyce możemy w tym przypadku jednak ubiegać się o usunięcie wady lub obniżenie ceny.

To nie koniec przywilejów kupującego. Sprzedający ma obowiązek pokryć szkody wynikłe z wady sprzedanej rzeczy, co również reguluje KC:


Art. 566. § 1. Jeżeli z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej kupujący odstępuje od umowy albo żąda obniżenia ceny, może on żądać naprawienia szkody poniesionej wskutek istnienia wady, chyba że szkoda jest następstwem okoliczności, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności. W ostatnim wypadku kupujący może żądać tylko naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady; w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy oraz zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł korzyści z tych nakładów.
§ 2. Przepisy powyższe stosuje się odpowiednio, gdy kupujący żąda dostarczenia rzeczy wolnych od wad zamiast rzeczy wadliwych albo usunięcia wady przez sprzedawcę.

Reasumując:
Z rękojmi skorzystać możemy po spełnieniu poniższych warunków:

1. samochód ma wadę ukrytą, zmniejszającą jego wartość lub użyteczność i nie wynika ona z normalnego zużycia eksploatacyjnego;
2. nie wiedzieliście o tej wadzie przed zawarciem umowy i jesteście w stanie to udowodnić;
3. wada lub jej przyczyna istniała w pojeździe, zanim dokonaliście zakupu.

Masz prawo zażądać:


1. naprawę rzeczy tak, by była wolna od wady;
2. obniżenia ceny, co w praktyce wiąże się z pokryciem kosztów związanych z naprawieniem wady lub wyrównania wartości do ceny pojazdu bez tej wady;
3. odstąpienia od umowy, czyli zwrotu pieniędzy za samochód i oddanie go sprzedającemu pod warunkiem, że sprzedający nie usunie bezzwłocznie wady;
4. zwrotu poniesionych kosztów, związanych z powyższymi.

Możesz mieć problem z roszczeniami z tytułu rękojmi w sytuacji gdy?

1. jeżeli nie wpisaliście w umowie sprzedaży samochodu informacji o przebiegu;
2. jeśli nie dokonaliście przeglądu technicznego przed zakupem;
3. gdy podpisaliście umowę in blanco z osobą, której w rzeczywistości nigdy nie widzieliście – do tego często namawiają handlarze sprowadzający samochody z zagranicy lub rzadziej komisanci;
4. jeśli na umowie sprzedaży jest inna cena zakupu niż rzeczywista;
5. gdy chcecie skorzystać z rękojmi na wady mechaniczne po upływie kilku miesięcy od dnia zakupu samochodu.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

10 czerwca 2020

"Ciąża plus" już od 1 lipca!

Ustawa nazywana „Ciąża plus” ma wejść w życie 1 lipca 2020 r. Przyznaje kobietom w ciąży prawo bezpłatnego dostępu do leków. Dostęp do bezpłatnych leków będzie przysługiwał kobietom przez cały okres ciąży (objęcie omawianym uprawnieniem kobiet w okresie połogu zostało odrzucone przez sejm)

zobacz materiał »
9 czerwca 2020

Opłaty za autostradę – nowelizacja przepisów

Przyjęta przez Sejm nowelizacja ustawy o drogach publicznych reguluje kwestię poboru opłat, który będzie realizowany za pomocą pozycjonowania satelitarnego (a nie na podstawie systemu radiowego jak to miało miejsce do tej pory), do uiszczenia opłaty będzie można wykorzystać darmową aplikację mobilną, która ma ułatwić to zadanie.

zobacz materiał »
5 czerwca 2020

Masz oczko wodne czy basen? - Uważaj na nowe prawo pierwokupu!

Uruchomienie od lipca programu Moja woda, ochrzczonego za sprawą słów Andrzeja Dudy mianem programu dopłat do oczek wodnych, ma na celu ograniczenie skutków oraz występowania suszy w Polsce. Niewiele z nas jednak wie, że skorzystanie z tej dopłaty niesie za sobą pewien niedogodny haczyk.

zobacz materiał »
3 czerwca 2020

Nie będzie nieklasyfikowanych uczniów?

Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka kwarantanna w wielkim stopniu odbiła się na uczniach, którzy musieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości związanej ze zdalną nauką. W związku z tym zaapelował on o promocję wszystkich uczniów do następnej klasy.

zobacz materiał »
29 maja 2020

Naruszone prawo do obrony? – Tarcza 4.0

Skierowana do komisji finansów czwarta tarcza antykryzysowa zmienia kodeks postępowania karnego. Jeśli tarcza zostanie przyjęta w obecnym kształcie, sąd będzie mógł w sposób zdalny połączyć się z podejrzanym, co do którego prokuratura wystąpiła o pozbawienie wolności.

zobacz materiał »