29 czerwca 2020

Na Żywo XXII sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 29 czerwca br., o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie XXII sesji Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu:

  • XIX sesji rady Miasta Jarosławia z dnia 30 stycznia 2020 r.,
  • XX sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 24 lutego 2020 r.,
  • XXI nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 maja 2020 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

1) przedstawienie "Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019" - raport i informacje o raporcie dostępne TUTAJ

2) debata nad raportem - warunki udziału w debacie dostępne TUTAJ

3) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 r.:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2019 r.,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2019 r.,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r.,

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2019 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2019 rok,

c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2019 rok,

d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

VII Podjęcie uchwał.

Projekty uchwał dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

VIII Informacja na temat rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Jarosław. Omówienie działalności MOPS:

a) sprawozdanie z działalności MOPS w Jarosławiu za 2019 rok,

b) rozwiązywanie problemów społecznych miasta Jarosławia - 2019 r.,

c) sprawozdanie z realizacji programu "Jarosławska Karta Dużej Rodziny".

d) sprawozdanie z realizacji programu "Wspieranie Rodzin dla Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2019,

e) sprawozdanie z realizacji programu "Jarosławska Karta Seniora" za rok 2019,

f) ocena zasobów pomocy społecznej.

IX Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2019.

X Raport z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2019.

XI Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.  

XII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

XIII Informacja przewodniczącego rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

XIV Wolne wnioski i informacje.

XII Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

7 maja 2020

Na Żywo XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia

W czwartek, 7 maja, o godz. 13.00 odbędzie się XXI nadzwyczajna sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
5 maja 2020

Na Żywo XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 5 maja 2020 roku (wtorek ) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XIV sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
19 kwietnia 2020

Na Żywo - Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі
zobacz materiał »
18 kwietnia 2020

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

Пряма трансляція з Собору Святого Івана Хрестителя у Перемишлі

zobacz materiał »
17 kwietnia 2020

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

Пряма трансляція з собору Святий Івана Хрестителя в Перемишлі Єрусалимська Утреня

zobacz materiał »