23 listopada 2020

Na Żywo XVII sesja Rady Miasta Jarosławia w zdalnym trybie obradowania

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 2 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie powołania stałych komisji Rady Miasta Jarosławia,

2) w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021,

3) w sprawie przyjęcia dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Jarosławiu",

4) w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia z tej opłaty,

5) w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

6) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,

7) w sprawie wyrażenia zgody na zakup nieruchomości położonej przy ul. Grodziszczańskiej w Jarosławiu.

V Informacja na temat realizacji inwestycji miejskich. Rewitalizacja rynku.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majątkowych za 2019 r.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

26 października 2020

Na Żywo XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 26 października, o godz. 9.00 odbędzie się XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
25 października 2020

Na żywo koncert z okazji 105 rocznicy urodzin Barbary Kostrzewskiej

Na żywo koncert z okazji 105 rocznicy urodzin Barbary Kostrzewskiej w wykonaniu Wojciecha Bardowskigo

zobacz materiał »
18 października 2020

Na Żywo AZS PWSTE Jarosław - MKKS Rybnik

AZS PWSTE Jarosław - MKKS Rybnik

zobacz materiał »
18 października 2020

Na Żywo "Spotkanie z Teatrem".

Już w najbliższą niedzielę o 18:00 zapraszamy na kolejne "Spotkanie z Teatrem".

zobacz materiał »
16 października 2020

Na Żywo XVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 16 października 2020 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »