21 czerwca 2021

Na Żywo XXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia w zdalnym trybie obradowania

W poniedziałek, 21 czerwca, o godz. 9.00 odbędzie się XXXIV sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Sesja została zwołana w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt. 4 i 4a, art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713) oraz § 53 ust. 2, § 54 ust. 6 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U z 2020 r. poz.374 ze zm.).

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2021 r.

IV Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania:

1) przedstawienie „Raportu o stanie Gminy Miejskiej Jarosław za rok 2020”,

2) debata nad raportem,

3) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia wotum zaufania.

V Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2020 r.:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2020 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosławia,

b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2020 r.,

c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Jarosławia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 r.,

d) dyskusja,

e) głosowanie nad uchwałą w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2020 r.

VI Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok:

a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącego udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2020 rok,

b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2020 rok,

b) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok,

c) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

VII Podjęcie uchwał:

1) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

3) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy,

4) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

5) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

6) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

8) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

10) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

11) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

12) w sprawie zmiany dochodów i wydatków rachunku jednostek oświatowych w 2021 roku,

13) w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi jarosławskiemu na modernizację oraz przebudowę dróg powiatowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

14) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

15) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.,

16) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2021 r.

VIII Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

IX Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

X Wolne wnioski i informacje.

XI Zakończenie obrad.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

31 maja 2021

XXXIII sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 31 maja, o godz. 9.00 odbędzie się XXXIII sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
26 kwietnia 2021

XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia w zdalnym trybie obradowania

W poniedziałek, 26 kwietnia, o godz. 9.00 odbędzie się XXXII sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
21 marca 2021

XXXI sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 22 marca, o godz. 9.00 odbędzie się XXXI sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
22 lutego 2021

XXX sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 22 lutego, o godz. 9.00 odbędzie się XXX sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »
13 lutego 2021

AZS PWSTE Jarosław - AZS Częstochowa

20 kolejka | 13.02.2021 | 17:00 MOSiR im. Burmistrza Adlofa Dietziusa, Jarosław, ul. Sikorskiego 5

zobacz materiał »