25 czerwca 2018

Na Żywo: LXIX Sesja Rady Miasta Jarosławia

Proponowany porządek obrad:
I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.
III Przyjęcie protokołów:
*z LXVII sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 maja 2018 r.,
* z LXVIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 11 czerwca 2018 r.
IV Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2017 r.:
a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu miasta Jarosławia za 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Miejskiej Jarosław,
b) przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Jarosław za 2017 r.,
c) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu Burmistrza Miasta Jarosławia z wykonania budżetu za 2017 r.,
d) dyskusja,
e) głosowanie nad uchwałą w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 r.
V Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2017 rok:
a) przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej dotyczącej nieudzielenia absolutorium burmistrzowi miasta,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jarosławia o nieudzielenie absolutorium burmistrzowi miasta za 2017 rok,
c) głosowanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Jarosławia za 2017 rok,
d) głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia/nieudzielenia Burmistrzowi Miasta Jarosławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
VI Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
2) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości,
3) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody,
4) w sprawie ustalenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
5) w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,
6) w sprawie ustalenia na terenie miasta ograniczenia w godzinach nocnych sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży,
7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok,
8) w sprawie wyboru formy dla prowadzenia działalności w zakresie zadań własnych Gminy Miejskiej Jarosław i powierzenie tych zadań gminnej spółce,
9) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Jarosławia na 2018 rok.  
VII Sprawozdanie z realizacji programu wspólpracy Gminy Miejskiej Jarosław z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2017 w zakresie Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Jarosławia.
VIII Omówienie działalności miejskich jednostek budżetowych (na podstawie materiałów przesłanych w dniu 15 marca 2018 r.):
* MOK,
* CKiP,
* MOSiR.
IX Informacja przewodniczącego Rady Miasta Jarosławia o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
X Sprawozdanie z działalnośći burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.
XI Interpelacje i zapytania radnych oraz odpowiedzi na interpelacje.
XII Wolne wnioski i informacje.
XIII Zakończenie obrad.

Projekty uchwał, sprawozdania na sesję w dn. 25 czerwca br. opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia na stronie www.bip.jaroslaw.um.gov.pl.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

31 maja 2018

NA Żywo Koncert Jednego Serca Jednego Ducha

Koncert "Jednego Serca Jednego Ducha" w Rzeszowie.

zobacz materiał »
13 kwietnia 2018

Retransmisja Wieczoru Miłosierdzia

Caritas Archidiecezji Przemyskiej zaprasza na pierwszy w tym roku Wieczór Miłosierdzia w Zboiskach k/ Sanoka. 

zobacz materiał »
7 kwietnia 2018

Oglądaj na Żywo! Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

Oglądaj na Żywo! Finał Mistrzostw Polski Juniorek w Piłce Siatkowej

zobacz materiał »
2 lutego 2018

Na Żywo: Przedsiębiorca Roku Ziemi Lubaczowskiej

Zapraszamy do oglądania transmisji na żywo z z Gali Finałowej Plebiscytu na Przedsiębiorcę Roku Ziemi Lubaczowskiej 2017.

zobacz materiał »
2 grudnia 2017

NA Żywo Na Żywo AutoLokata10 BS w Lubaczowie

Losowanie w loterii auto-lokata 10 BS w Lubaczowie

zobacz materiał »