26 października 2020

Na Żywo XXVI sesja Rady Miasta Jarosławia

Sesja została zwołana w oparciu o art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, § 53 ust. 4 Statutu Gminy Miejskiej Jarosław oraz art. 15 zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Porządek obrad sesji:

I Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

II Rozpatrzenie wniosków dotyczących porządku obrad.

III Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 września 2020 r.

IV Podjęcie uchwał:

1) w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Jarosław,

2) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3) w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,

4) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w nieruchomości niezabudowanej stanowiącej współwłasność Gminy Miejskiej Jarosław oraz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu Spółka z o.o.,

5) w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia dla seniorów,

6) zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław,

7) w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Jarosławia na 2020 rok,

8) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Jarosławia na 2020 rok.

V Informacja o stanie placówek oświatowych w rozpoczetym roku szkolnym 2020/201.

VI Sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał rady.

VII Informacja przewodniczącego rady miasta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o oświadczeniach majatkowych za 2019 r.

VIII Wolne wnioski i informacje.

IX Zakończenie obrad.

Projekty uchwał opublikowane zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Jarosławia.

Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym obrady sesji Rady Miasta Jarosławia będą transmitowane, a dostęp do transmisji będzie w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Transmisje z obrad sesji.

Komentarze:

Poprzednie wiadomości:

25 października 2020

Na żywo koncert z okazji 105 rocznicy urodzin Barbary Kostrzewskiej

Na żywo koncert z okazji 105 rocznicy urodzin Barbary Kostrzewskiej w wykonaniu Wojciecha Bardowskigo

zobacz materiał »
18 października 2020

Na Żywo AZS PWSTE Jarosław - MKKS Rybnik

AZS PWSTE Jarosław - MKKS Rybnik

zobacz materiał »
18 października 2020

Na Żywo "Spotkanie z Teatrem".

Już w najbliższą niedzielę o 18:00 zapraszamy na kolejne "Spotkanie z Teatrem".

zobacz materiał »
16 października 2020

Na Żywo XVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego

W dniu 16 października 2020 roku (piątek) o godz. 1000 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Przeworsku ul. Jagiellońska 10 odbędzie się XVII sesja Rady Powiatu Przeworskiego VI kadencji.

zobacz materiał »
21 września 2020

Na Żywo XXV sesja Rady Miasta Jarosławia

W poniedziałek, 21 września, o godz. 9.00 odbędzie się XXV sesja Rady Miasta Jarosławia z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

zobacz materiał »